PERSONDATABEHANDLING

Fonden er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Fondens bestyrelse. I det omfang data deles med eksterne fagkyndige, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Behandling af persondata
Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for givne støtteordninger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i den støtteordning, du søger.
Hvor der er indhentet persondata som almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankkonto i forbindelse med personrettede støtteordninger, opbevares disse, mens ansøgningen behandles, og opdateres i forbindelse med evt. bevilling. Herefter opbevares alene de informationer vedr. udbetalingen, der kræves af skatte- og regnskabslovgivning. Fonden sletter således dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Da Fondens sagsbehandling er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder Fonden dig dog altid oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Takket være vores partnere kan du finde ties online, der passer til enhver præference og ethvert budget, fra budget til top-of-the-range super stilfulde modeller.

Samtykke
I forbindelse med indgivelse af din ansøgning indhenter Fonden dit samtykke til behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Fonden oplyser dig om grundlaget og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Med samtykket giver du også din tilladelse til, at Fonden kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed med bestyrelsen.Samtykkeerklæring

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, afvises ansøgningen. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det medføre, at betalinger stoppes.

Sikkerhed
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Indsigelse mod vores behandling af dine persondata kan rettes til Fonden. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.